ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Audrey Hendrikx | Visagie en haar cliënten en/of opdrachtgevers.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Audrey Hendrikx | Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Audrey Hendrikx | Visagie.
1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Audrey Hendrikx | Visagie wordt doorgegeven.

 

2. Totstandkoming boeking
2.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Audrey Hendrikx | Visagie aanvaardt.
2.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Audrey Hendrikx | Visagie alvorens een boeking te doen.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 30 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2.4 Het boekinsformulier is rechtsgeldig na ondertekening van opdrachtgever.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

 

3. Tarieven
3.1. Audrey Hendrikx | Visagie vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website.
3.2. Audrey Hendrikx | Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Audrey Hendrikx | Visagie geldt het uurtarief.
3.3 Voor werkzaamheden op basis van uurtarief wordt tussen 24.00 en 07.00 uur 200% van het basis uurtarief berekend.

 

4. Reiskostenvergoeding
4.1. Door Audrey Hendrikx | Visagie gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,35 per kilometer. De reiskosten tot een maximum van 10 km enkele reis, vanaf 5663 RN, per afspraak zijn voor rekening van Audrey Hendrikx | Visagie.

4.2  Indien de totale reistijd retour langer is dan 60 minuten kan door Audrey Hendrikx | Visagie een reistijdvergoeding in rekening worden gebracht van € 30,- per uur.

4.3. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

 

5. Betaling

5.1 Betaling dient contant te geschieden na afloop van de opdracht of indien overgekomen per factuur.
5.2.Bij bruidsopdrachten vindt de betaling in twee termijnen plaats. Het verschuldigde bedrag van de proefsessie direct na afloop contant, tenzij ander overeengekomen. Het restbedrag dient contant te geschieden op de trouwdag voorafgaand aan de behandeling tenzij anders overeengekomen.

5.3 Bij bruidsarrangementen inclusief haar en make-up vindt de betaling in twee termijnen plaats. Na het plaatsen van de bruidsarrangement boeking wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht over de totale kosten van de factuur van Audrey Hendrikx | Visagie. Het restbedrag dient 4 weken voor aanvang van de trouwdag betaald te worden.

5.4 Bij bruidsarrangementen wordt een splitsing gemaakt tussen de diensten/producten van Audrey Hendrikx | Visagie en de diensten/producten van The Bridal Bar. Audrey Hendrikx | Visagie brengt alleen de diensten/ producten in rekening die door Audrey Hendrikx | Visagie zijn uitgevoerd. Diensten/producten afgenomen van de The Bridal Bar zullen apart worden gefactureerd door The Bridal Bar.

5.5 Extra diensten/producten die worden afgenomen door de opdrachtgever na het terugsturen van het boekingsformulier worden altijd in rekening gebracht in de tweede termijn van de betaling.

5.6 Bij niet volledige betaling heeft Audrey Hendrikx | Visagie het recht om de opdracht te annuleren.

5.7.De betalingstermijn is 14 dagen bij facturen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Audrey Hendrikx | Visagie moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

 

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd met uitzondering van bruidsopdrachten en bruidsarrangementen. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakte kosten.

6.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
b) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht 100%.

6.3. Indien een geboekte bruidsopdracht / bruidsarrangement wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht:

a) Bij annulering vanaf 2 weken na de boeking tot de 60e dag voor de trouwdatum 25%

b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdatum 50%

c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdatum 75%

d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum 100%
6.4. Audrey Hendrikx | Visagie behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen.
 

 

7. Aansprakelijkheid
7.1. Audrey Hendrikx | Visagie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
7.2. Audrey Hendrikx | Visagie is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
7.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Audrey Hendrikx | Visagie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
7.4. Audrey Hendrikx | Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Audrey Hendrikx | Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Audrey Hendrikx | Visagie kunnen worden toegerekend.
7.5 Audrey Hendrikx | Visagie is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

8. Overmacht
8.1. Audrey Hendrikx | Visagie zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ziekte zet Audrey Hendrikx | Visagie zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Audrey Hendrikx | Visagie geen vervangende visagist kan vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

9. Klachten
9.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Audrey Hendrikx | Visagie te worden ingediend.
9.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Audrey Hendrikx | Visagie, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

10. Persoonsgegevens
10.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruik worden voor en door Audrey Hendrikx | Visagie. 
10.2 Beeldmateriaal gemaakt door Audrey Hendrikx | Visagie of aangeleverd via derde zullen uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever worden gebruikt op Social Media/ Website

11. Wijzigingen en vindplaats van deze voorwaarden.
11.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Audrey Hendrikx | Visagie , te weten
www.audreyhendrikx.nl. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden bevinden zich op het boekingsformulier. 
11.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

12. Slotbepaling
12.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Audrey Hendrikx | Visagie bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Audrey Hendrikx | Visagie en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.