ALGEMENE VOORWAARDEN:  AUDREY HENDRIKX | VISAGIE

.
1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Audrey Hendrikx | Visagie en haar cliënten en/of opdrachtgevers. 

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Audrey Hendrikx | Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Audrey Hendrikx | Visagie.

1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Audrey Hendrikx | Visagie wordt doorgegeven.2. Totstandkoming boeking

2.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Audrey Hendrikx | Visagie aanvaardt.

2.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Audrey Hendrikx | Visagie alvorens een boeking te doen.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 30 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 

2.4 Het boekinsformulier is rechtsgeldig na ondertekening van opdrachtgever en wanneer deze binnen de gestelde termijn is ontvangen door Audrey Hendrikx | Visagie.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten3. Tarieven

3.1. Audrey Hendrikx | Visagie vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website.

3.2. Audrey Hendrikx | Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Audrey Hendrikx | Visagie geldt het uurtarief. Hierbij geldt een minimale afname van 4 uur.

3.3 Voor werkzaamheden op basis van uurtarief wordt tussen 23.00 en 07.00 uur 200% van het basis uurtarief berekend.

3.4 Voor werkzaamheden op basis van uurtarief wordt op zon- en feestdagen 150% van het basis uurtarief berekend.

3.5 Indien de werkzaamheden inclusief reistijd van Audrey Hendrikx | Visagie bij bruidsopdrachten aanvangen tussen 06.00 - 07.00 uur wordt een toeslag van € 35,- berekend. Bij aanvang tussen 05.00 – 06.00 uur wordt een toeslag van € 50,- berekend.

3.6 Indien Audrey Hendrikx | Visagie wordt geboekt voor bruidsopdrachten op zon- en feestdagen wordt een toeslag van € 50,- berekend.

3.7 Bij bruidsopdrachten wordt een toeslag van € 25,- berekend indien de opdrachtgever de proefsessie wil laten plaatsvinden op zaterdag, zondag of in de avond.

3.8 Bij visagie opdrachten wordt een toeslag van € 15,- berekend indien de opdrachtgever de visagie wil laten plaatsvinden op zon-en feestdagen / avond.4. Reiskostenvergoeding

4.1. Door Audrey Hendrikx | Visagie gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,35 per kilometer. Indien de opdracht binnen een straal van 10 km enkele reis valt, gemeten vanaf postcode 5663 RN, dan zijn de reiskosten voor rekening van Audrey Hendrikx | Visagie

4.2  Voor de totale reistijd wordt voor opdrachten, die vallen buiten een straal van 10 km enkele reis, een reistijdvergoeding in rekening gebracht van € 35,- per uur voor de totale duur van de reisafstand retour.

4.3. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.  

 

 

5. Betaling

5.1 Betaling dient contant te geschieden na afloop van de opdracht of indien overgekomen per factuur. 

5.2.Bij bruidsopdrachten vindt de betaling in twee termijnen plaats. Het verschuldigde bedrag van de proefsessie wordt vooraf betaald per factuur of contant direct na afloop. Het restbedrag inclusief alle bijgeboekte extra’s wordt vooraf betaald per factuur of contant op de trouwdag.

5.3 Audrey Hendrikx | Visagie zal vooraf aan de opdrachtgever communiceren op welke wijze de betaling zal plaatvinden.

5.4 Bij niet volledige betaling heeft Audrey Hendrikx | Visagie het recht om de opdracht te annuleren.

5.5.De betalingstermijn is 14 dagen bij facturen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag. 

5.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Audrey Hendrikx | Visagie moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever. 6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

6.1. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd met uitzondering van bruidsopdrachten. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakte kosten.

6.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht:

a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. 

b) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht 100%. 

6.3. Indien een geboekte bruidsopdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd over de totale kosten van de opdracht. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakt kosten en annuleringskosten. Indien de proefsessie reeds is geweest worden deze kosten niet gerestitueerd.

a) Bij annulering vanaf 2 weken na de boeking tot de 60e dag voor de trouwdatum 25%

b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdatum 50%

c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdatum 75%

d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum 100%

6.4 Bij wijziging van de trouwdatum dient de opdrachtgever een nieuw ingevuld boekingsformulier ondertekend te retourneren en worden de tarieven gehanteerd zoals deze op dat moment vermeld staat op de website van Audrey Hendrikx | Visagie.

6.5 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat bij wijziging van de trouwdatum met de dan geldende tarieven, kan het contract geannuleerd worden met in achtneming van de genoemde annuleringsvoorwaarden voor bruidsopdrachten / bruidsarrangementen. 

6.6 Indien Audrey Hendrikx | Visagie niet meer beschikbaar is op de nieuwe aangevraagde datum, dan wordt het oude contract kosteloos geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd minus de reeds gemaakt kosten. Indien de proefsessie reeds is geweest worden deze kosten niet gerestitueerd.

6.7 Audrey Hendrikx | Visagie behoud het recht om opdrachten, indien redelijkerwijs,  ten alle tijde te annuleren.7. Aansprakelijkheid

7.1. Audrey Hendrikx | Visagie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.2. Audrey Hendrikx | Visagie is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Audrey Hendrikx | Visagie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

7.4. Audrey Hendrikx | Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Audrey Hendrikx | Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Audrey Hendrikx | Visagie kunnen worden toegerekend.

7.5 Audrey Hendrikx | Visagie is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten. 

 

 

8. Overmacht 

8.1. Audrey Hendrikx | Visagie zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraken na te komen. In geval van overmacht waaronder ziekte zet Audrey Hendrikx | Visagie zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Audrey Hendrikx | Visagie geen vervangende visagist kan vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd. 

8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.9. Klachten

9.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Audrey Hendrikx | Visagie te worden ingediend.

9.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Audrey Hendrikx | Visagie, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.10. Persoonsgegevens

10.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruik worden voor en door Audrey Hendrikx | Visagie. 

10.2 Beeldmateriaal gemaakt door Audrey Hendrikx | Visagie of aangeleverd via derde zullen uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever worden gebruikt op Social Media/ Website11. Wijzigingen en vindplaats van deze voorwaarden.

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Audrey Hendrikx | Visagie , te weten www.audreyhendrikx.nl. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden bevinden zich op het boekingsformulier. 

11.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.12. Slotbepaling

12.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Audrey Hendrikx | Visagie bestaat is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Audrey Hendrikx | Visagie en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 


Audrey Hendrikx Visagie | De visagiste in de regio Eindhoven, Geldrop, Mierlo, Helmond, Nuenen, Veldhoven, Heeze, Valkenswaard en omgeving

CIRION 4

5663 RN  GELDROP

+31 644625396 

INFO@AUDREYHENDRIKX.NL

 

KvK: 76783642

Instagram Audrey Hendrikx Viagie | De visagiste uit de regio Brabant
Audrey Hendrikx Visagie | De visagiste in de regio Eindhoven, Geldrop, Mierlo, Helmond, Nuenen, Veldhoven, Heeze, Valkenswaard en omgeving
Recensies Audrey Hendrikx Visagie | De visagiste uit de regio Brabant